թարմացված է առ 28/03/2018թ.

Վեճերի լուծման մեխանիզմներ

Պայմանական նշաններ
ՎՏՍ – վարկային տեղեկատվության սուբյեկտ (վարկառու)
Աղբյուր – ԱՔՌԱ-ին տվյալներ տրամադրող սուբյեկտ (բանկ, վարկային կազմակերպություն, այլ կազմակերպություն կամ մարմին)
ԱՔՌԱ – վարկային բյուրո
ՖՀՀ – Ֆինանսական համակարգի հաշտարար