թարմացված է առ 02/04/2024թ.

Կարգավորող դաշտ

Գերատեսչական ակտեր

Ներքին իրավական ակտեր

  • «Ինքնահարցումների սպասարկման և կատարման կանոնակարգ»  wordoc
  • «Վեճերի լուծման ընթացակարգ» wordoc
  • «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ կողմից տրամադրվող հիմնական ծառայություններ եվ սակագներ» wordoc

Ուշադրությու՛ն

  • «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ ԱՔՌԱ) պաշտոնական կայքում տեղադրված նյութերը պաշտպանված են օրենքով և պատկանում են ԱՔՌԱ-ին կամ ԱՔՌԱ-ի հետ համագործակցող անձանց, գործընկերներին: Կայքում տեղ գտած գրաֆիկական և տեքստային նյութերը, հաշվետվությունները, նկարները, լուսանկարները, ապրանքային նշանները (լոգոտիպեր) և ֆիրմային անվանումները, չեն կարող օգտագործվել այլ անձանց կողմից առանց ԱՔՌԱ-ի կամ իրավատեր երրորդ անձանց գրավոր թույլտվության:
  • կայքում տեղադրված նյութերը կամ այդ նյութերի որևէ մաս չպետք է փոփոխության ենթարկվի, վերարտադրվի, պահվի որևէ վերականգնող համակարգում, փոխանցվի (որևէ ձևով կամ միջոցներով), կրկնօրինակվի, բաժանվի, օգտագործվի ածանցյալ գործերի ստեղծման, կոմերցիոն կամ հասարակական նպատակներով` առանց դրա համար ստացված նախնական համաձայնության:
  • կայքն օգտագործելով՝ հաճախորդները ընդունում և համաձայնվում են, որ կայքի ամբողջ պարունակությունը և կառուցվածքը, դրանց ցանկացած ձևով, բոլոր տեսակի կրիչների վրա և (կամ) բոլոր տեսակի տեխնոլոգիաների նկատմամբ պաշտպանված են հեղինակային և մտավոր սեփականության իրավունքով: Համապատասխանաբար, կայքի պարունակության կամ բովանդակության ոչ մի տարրի նկատմամբ կայքի հաճախորդը ձեռք չի բերում ոչ մի իրավունք՝ առանց իրավատեր կողմի համաձայնության:
  • «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղված կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այդ կայքերում տեղադրված գովազդների և այլ տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: