թարմացված է առ 31/08/2018թ.

ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի հիմնական ցուցանիշների դինամիկա

Վարկերի և վարկային տեղեկատվության սուբյեկտների քանակը ԱՔՌԱ տվյալների շտեմարանում

ԱՔՌԱ տեղեկատվական ծածկույթը ՀՀ աշխատունակ բնակչության հաշվով

Կատարված հարցումների տեսակարար կշիռը տրամադրված վարկերի մեջ