թարմացված է առ 06/07/2018թ.

Առևտրային վարկային զեկույց

ԱՌ0 (հակիրճ)

թարմացված է առ 06/07/2018թ.

 • Սուբյեկտի իդենտիֆիկացիոն տվյալներ
 • Ամփոփ տվյալներ (վարկերի և երաշխավորությունների քանակի վերաբերյալ)
 • Վարկատու կազմակերպություն
 • Վարկի համար
 • Վարկի կարգավիճակ
 • Ժամկետանց գումարի առկայություն
 • Վարկային ռիսկի դաս
 • Վարկի վերաբերյալ թարմացման ամսաթիվ

Տիպային օրինակ

ԱՌ1 (նկարագրող)

թարմացված է առ 06/07/2018թ.

 • Սուբյեկտի իդենտիֆիկացիոն տվյալներ
 • Ամփոփ տվյալներ (վարկերի և երաշխավորությունների քանակի վերաբերյալ)
 • Վարկատու կազմակերպություն
 • Վարկի համար
 • Վարկի կարգավիճակ
 • Վարկային ռիսկի դաս
 • Վարկի վերաբերյալ թարմացման ամսաթիվ

 • Վարկային պարտքի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ
 • Վարկային զեկույցի հարցումների ընդհանուր թիվ (30 օր/ 1 տարի/ ինքնահարցում)
 • Վարկային պայմանագրի ամսաթիվ
 • Վարկի տեսակ
 • Վարկը ժամկետանց դառնալու ամսաթիվ
 • Ժամկետանց մայր գումարի մնացորդ
 • Ժամկետանց տոկոս
 • Նշումներ (վարկի վերաբերյալ)
 • Երաշխավորության գումար
 • Վերջին 1 տարվա ընթացքում սուբյեկտի վերաբերյալ կատարած հարցումներ

Տիպային օրինակ

ԱՌ2 (ընդլայնված)

թարմացված է առ 06/07/2018թ.

 • Սուբյեկտի իդենտիֆիկացիոն տվյալներ
 • Ամփոփ տվյալներ (վարկերի և երաշխավորությունների քանակի վերաբերյալ)
 • Վարկատու կազմակերպություն
 • Վարկի համար
 • Վարկի կարգավիճակ
 • Վարկային ռիսկի դաս
 • Վարկի վերաբերյալ թարմացման ամսաթիվ
 • Վարկային պարտքի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ
 • Վարկային զեկույցի հարցումների ընդհանուր թիվ (30 օր/ 1 տարի/ ինքնահարցում)
 • Վարկային պայմանագրի ամսաթիվ
 • Վարկի տեսակ
 • Վարկը ժամկետանց դառնալու ամսաթիվ
 • Ժամկետանց մայր գումարի մնացորդ
 • Ժամկետանց տոկոս
 • Նշումներ (վարկի վերաբերյալ)
 • Երաշխավորության գումար
 • Վերջին 1 տարվա ընթացքում սուբյեկտի վերաբերյալ կատարած հարցումներ

 • Վարկի տրամադրման ամսաթիվ
 • Վարկի վերջնական մարման ամսաթիվ
 • Վարկի փաստացի մարման ամսաթիվ
 • Պայմանագրով նախատեսված վարկի գումար
 • Փաստացի տրամադրված գումար
 • Փաստացի մարված գումար
 • Փաստացի մայր գումարի մնացորդ
 • Ժամկետանց օրերի քանակ
 • Վարկի վերջին դասակարգման ամսաթիվ

Տիպային օրինակ

ԱՌ3 (ամբողջական)

թարմացված է առ 06/07/2018թ.

 • Սուբյեկտի իդենտիֆիկացիոն տվյալներ
 • Ամփոփ տվյալներ (վարկերի և երաշխավորությունների քանակի վերաբերյալ)
 • Վարկատու կազմակերպություն
 • Վարկի համար
 • Վարկի կարգավիճակ
 • Վարկային ռիսկի դաս
 • Վարկի վերաբերյալ թարմացման ամսաթիվ
 • Վարկային պարտքի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ
 • Վարկային զեկույցի հարցումների ընդհանուր թիվ (30 օր/ 1 տարի/ ինքնահարցում)
 • Վարկային պայմանագրի ամսաթիվ
 • Վարկի տեսակ
 • Վարկը ժամկետանց դառնալու ամսաթիվ
 • Ժամկետանց մայր գումարի մնացորդ
 • Ժամկետանց տոկոս
 • Նշումներ (վարկի վերաբերյալ)
 • Երաշխավորության գումար
 • Վերջին 1 տարվա ընթացքում սուբյեկտի վերաբերյալ կատարած հարցումներ
 • Վարկի տրամադրման ամսաթիվ
 • Վարկի վերջնական մարման ամսաթիվ
 • Վարկի փաստացի մարման ամսաթիվ
 • Պայմանագրով նախատեսված վարկի գումար
 • Փաստացի տրամադրված գումար
 • Փաստացի մարված գումար
 • Փաստացի մայր գումարի մնացորդ
 • Ժամկետանց օրերի քանակ
 • Վարկի վերջին դասակարգման ամսաթիվ

 • Ամփոփ տվյալներ (այլ պարտավորությունների վերաբերյալ)
 • Միջին ամսական եկամուտ
 • Տվյալներ սնանկության վերաբերյալ
 • Վարկի տարեկան տոկոսադրույք
 • Վարկի օգտագործման ոլորտ
 • Վարկի օգտագործման վայր
 • Գրավի առարկան
 • Գրավի առարկայի արժեք
 • Նշումներ գրավի վերաբերյալ
 • Վարկի պայմանների վերանայումների թիվ
 • Կատարված մարումների գրաֆիկ` ըստ ամիսների
 • Փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ
 • Այլ պարտավորություններ (օրինակ՝ կոմունալ)

Տիպային օրինակ

  Առևտրային վարկային զեկույցը պարունակում է տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ իրավաբանական անձի ստանձնած ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ հարցման պահից 5 տարվա տեղեկություններ:

Կազմակերպության վարկային զեկույցը

Որտեղի՞ց կազմակերպությունը կարող է ստանալ սեփական վարկային զեկույցը:
Յուրաքանչյուր անձ (ֆիզիկական և իրավաբանական) կարող է իր սեփական վարկային զեկույցը ձեռք բերել ԱՔՌԱ-ի գրասենյակից կամ ԱՔՌԱ-ի հաճախորդ կազմակերպությունից վերջիններիս հետ վարկային կամ կապակցված այլ գործարքի մեջ մտնելու դեպքում:

 
Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ԱՔՌԱ-ի գրասենյակից վարկային զեկույց ստանալու համար:
Վարկային զեկույց ստանալու համար անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը`

Իրավաբանական անձ (Սուբյեկտ)

 • Վարկային զեկույց ստանալու դիմում wordoc
 • Սուբյեկտի պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականի բնօրինակը և պատճեն,
 • Սուբյեկտի գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնագիրը և անձնագրի պատճեն,
 • Սուբյեկտի գործադիր մարմնի ղեկավարի փոխարեն այլ անձի ներկայանալու դեպքում.
  • Լիազորագիր` տրված Սուբյեկտի գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից,
  • Լիազորված անձի անձնագիր և գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնագրի պատճեն,
 • Կնիք (առկայության դեպքում),
 • Հատուկ դեպքերում ԱՔՌԱ-ի կողմից պահանջվող այլ փաստաթղթեր:
Որքա՞ն է տևում վարկային զեկույցի տրամադրումը:
Վարկային զեկույցը սովորաբար տրամադրվում է անմիջապես, եթե ներկայացված են բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Առանձին դեպքերում, սակայն, վարկային զեկույցի տրամադրման գործընթացը կարող է տևել մինչև երկու աշխատանքային օր:
 

 

Ինչպե՞ս է ԱՔՌԱ-ն երաշխավորում տեղեկատվության գաղտնիությունը:
Համաձայն ՀՀ օրենսդրության, ԱՔՌԱ-ն չի կարող հրապարակել տվյալների սուբյեկտի վերաբերյալ որևէ տվյալ առանց վերջինիս համաձայնության (բացառությամբ օրենքով նախատեսված հատուկ դեպքերի): Վարկային զեկույցի հարցում կարող է կատարվել միայն տվյալների սուբյեկտի գրավոր համաձայնության դեպքում: Գրավոր համաձայնությունը կարող է լինել ինչպես առանձին փաստաթուղթ, այնպես էլ ներառված լինել բանկի կամ վարկային կազմակերպության վարկային դիմումի կամ պայմանագրի բովանդակության մեջ:
 

 

Ինչպե՞ս են կատարվում վարկային զեկույցում հայտնաբերված անճշտությունների ուղղումները:
Վարկային զեկույցում սխալներ կամ անճշտություններ հայտնաբերելու դեպքում վարկային պատմության սուբյեկտը պետք է ուղղման պահանջով դիմի անմիջապես այդ տվյալները ԱՔՌԱ-ին փոխանցած կազմակերպությանը: Այն դեպքում, երբ վարկային զեկույցից պարզ չէ, թե որ կազմակերպությունն է հանդիսանում նշված տվյալների աղբյուրը, վարկային պատմության սուբյեկտը կարող է դիմել ԱՔՌԱ-ի գրասենյակ` տվյալների աղբյուր հանդիսացող կազմակերպությանը պարզելու նպատակով: Տվյալների ուղղումը կատարվում է տվյալների աղբյուրի կողմից: