թարմացված է առ 16/04/2018թ.

Կարգավորող դաշտ

Օրենքներ

 •  «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք»  wordoc
 • «Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և վարկային բյուրոների մասին» ՀՀ օրենք wordoc
 • «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենք wordoc
 • «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք wordoc
 • «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք wordoc
 • «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք wordoc
 • «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենք wordoc
 • «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք wordoc
 • «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք wordoc

Օրենսդրական ակտեր

 • «Հանրային տվյալների բազաների ցանկը, այդ տվյալների բազաներից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային բյուրոներին տրամադրվող տվյալների տեսակները, ծախսերի փոխհատուցման հարցը, տվյալների տրամադրման կարգը, պայմանները եվ տրամադրման համար պատասխանատու մարմինները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (N 979-Ն)  wordoc

Գերատեսչական ակտեր

 • «Հաճախորդների բողոքների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և
  սկզբունքներ կանոնակարգ 8/04» (ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 28.07.2009թ. թիվ 225-Ն որոշում) wordoc
 • «Վարկային բյուրոների լիցենզավորումը, վարկային բյուրոների տարածքային, տեխնիկական, անվտանգության և ծրագրային
  հագեցվածության պահանջները» Կանոնակարգ 9/01 ( ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 21.04.2009թ. թիվ 93-Ն որոշում) wordoc
 • «Վարկային բյուրոյի կողմից այլ վարկային բյուրոյին կամ ՀՀ կենտրոնական բանկին տվյալների բազայի փոխանցման կամ տրամադրման
  կարգը և պայմանները» Կանոնակարգ 9/02 (ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 30.06.2009թ. թիվ 188-Ն որոշում) wordoc
 • «Վարկային բյուրոների կողմից հրապարակվող և ՀՀ կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը,
  պայմանները և ժամկետները» Կանոնակարգ 9/03 (ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 06.10.2009թ. թիվ 295-Ն որոշում) wordoc
 • «Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման նվազագույն պահանջների սահմանման վերաբերյալ կարգ» (ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
  09.07.2013թ. թիվ 173-Ն որոշում) wordoc
 • «Վարկային տեղեկատվական համակարգի՝ վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին Հայաստանի Հանրապետության
  տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության կարգ» (ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 29.03.2005թ. թիվ 142-Ն որոշում) wordoc
 • «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային բյուրոներին տրամադրվող վարկային
  տեղեկատվության նվազագույն ցանկը սահմանելու մասին» (ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 01.10.2013թ. թիվ 231-Ն որոշում) wordoc

Ներքին իրավական ակտեր

 • «Ինքնահարցումների կատարման կանոնակարգ» wordoc
 • «Անվճար վարկային զեկույցների տրամադրման կանոնակարգ» wordoc
 • «Առցանց ինքնահարցումների նպատակով օգտագործողների գրանցման կանոնակարգ» wordoc
 • «Վեճերի լուծման ընթացակարգ» wordoc
 • «Ընկերության կողմից տրամադրվող հիմնական ծառայություններ եվ սակագներ» wordoc