ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

թարմացված է առ 03/01/2024թ.

«ԱՔՌԱ ՔՐԵԴԻՏ ՌԵՓՈՐԹԻՆԳ» ՓԲԸ-Ի 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՈՒԴԻՏԻ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ` «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի 2023 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ իրականացնելու նպատակով աուդիտորական ընկերություն ընտրելու համար:

Մրցութային առաջարկությունը պետք է պարունակի մեկ տարվա համագործակցության ծրագիր:

 • Մրցութային առաջարկություններն անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ հասցեով` ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Խորենացի 15, 9-րդ հարկ, «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ,
 • Մրցութային հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2023թ. դեկտեմբերի 20-ը,
 • Մրցութային հայտերով ներկայացված տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկների գնահատումը և մրցույթի արդյունքների ամփոփումը տեղի կունենա մինչև 2023թ. դեկտեմբերի 29-ը:

Մրցույթին մասնակցելու հրավերը հրապարակված է «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ ինտերնետային կայքում:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ:

«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք.Երևան, 0010, Խորենացի 15, 9-րդ հարկ, հեռախոս` (010) 52-24-67
Էլ-փոստ` info@acra.am
Ինտերնետային կայք` www.acra.am

ՀՐԱՎԵՐ «ԱՔՌԱ ՔՐԵԴԻՏ ՌԵՓՈՐԹԻՆԳ» ՓԲԸ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐՍՏՈՒԳՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ

«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ` «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ իրականացնելու նպատակով:

1. Մրցույթի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը.

 1. աուդիտի աշխատանքներին մասնակցող ընկերության փորձը,
 2. առաջարկում ներկայացված աշխատակիցների որակավորման մակարդակը և փորձը,
 3. աուդիտի ընդգրկման շրջանակները, աուդիտի իրականացման և աուդիտորական եզրակացության ներկայացման ժամկետները (ներառյալ նախնական աուդիտի անցկացման ժամկետները),
 4. աուդիտի իրականացման արժեքը,
 5. լրացուցիչ տեղեկություններ (այդ թվում՝ տեխնիկական և խորհրդատվական աջակցության հնարավորությունները և շրջանակները):

2. Մրցույթի պայմանները.

 1. «Աուդիտորական եզրակացություն» և «Նամակ ղեկավարությանը» փաստաթղթերը պետք է «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ ներկայացվեն ոչ ուշ, քան մինչև 2024թ. ապրիլի 19-ը:
 2. «Աուդիտորական եզրակացություն» և «Նամակ ղեկավարությանը» փաստաթղթերը պետք է կազմվեն հայերեն և անգլերեն լեզուներով:
 3. Մրցութային առաջարկները բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ միասին պետք է «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ ներկայացվեն մինչև 2023թ. դեկտեմբերի 20-ը, ժամը 18:00` կնքված ծրարներով:
  Մրցույթը կկայանա «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ում, ՀՀ, ք.Երևան, 0010, Խորենացի 15, 9-րդ հարկ հասցեում:

3. Մրցույթի հայտերի պատրաստման կարգը.

 1. Մրցույթի հայտով ներկայացվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն երկու փակ և սոսնձված ծրարներում:
 2. Մրցույթին մասնակցելու համար Մասնակիցը «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ ներկայացնում է մրցույթի հայտ: Մրցույթի հայտը սույն հրավերի հիման վրա Մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:
 3. Մրցույթի հայտերով ներկայացվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը ներկայացվում են փակ և սոսնձված ծրարներում: Ծրարները և հրավերով նախատեսված` Մասնակցի կողմից կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող իրավասու անձը:

Մրցույթի հայտի առաջին ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.

 1. ««ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ, ՀՀ, ք.Երևան, 0010, Խորենացի 15, 9-րդ հարկ» բառերը,
 2. ««ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունների վերստուգման նպատակով անկախ աուդիտորական ընկերության ընտրության մրցույթ» բառերը
 3. «մրցույթի գնային առաջարկ» բառերը,
 4. Մասնակցի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը կամ կապի այլ միջոցները:
 5. Մրցույթի հայտի առաջին ծրարով ներկայացվում են միայն մրցույթի մասնակցի կողմից առաջարկվող աուդիտի ծառայությունների գինը:

Մրցույթի հայտի երկրորդ ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.

 1. ««ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ, ՀՀ, ք.Երևան, 0010, Խորենացի 15, 9-րդ հարկ» բառերը,
 2. ««ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի ֆինանսական հաշվետվության վերստուգման նպատակով անկախ աուդիտորական ընկերության ընտրության մրցույթ» բառերը,
 3. «մրցույթի տեխնիկական առաջարկ» բառերը,
 4. մասնակցի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը, կապի այլ միջոցները:
 5. Մրցույթի հայտի երկրորդ ծրարով ներկայացվում են ծանուցմամբ պահանջվող բոլոր տեխնիկական առաջարկները, տեղեկությունները և փաստաթղթերը (բացի գնային առաջարկից բոլոր այլ էական պայմանները և տեղեկությունները, այդ թվում` աուդիտի ընդգրկման բնագավառները, աուդիտի իրականացման ժամկետները, աուդիտին մասնակցող աշխատանքային խմբի անդամների կողմից ծախսվող օրերի և ժամերի քանակը:

4. Մրցույթի հայտերի ներկայացման պայմանները.

  Մրցույթի հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել առձեռն կամ փոստային ծառայության միջոցով` պատվիրված նամակով: Ներկայացված մրցույթի հայտերն ընդունվում են «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի գրասենյակում:

5. Մրցույթի հաղթողի ընտրության կարգը.

  Հաղթողին որոշում է «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի Տնօրենների խորհուրդը` մասնակիցներից լավագույն պայմաններ ներկայացրած աուդիտորական ընկերությունների ցանկից, հաջորդիվ ներկայացնելով այդ ընկերությանը Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաստատմանը:
  Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատված աուդիտորական ընկերության հետ պայմանագիրը կկնքվի մինչև 2024թ. հունվարի 31-ը:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

թարմացված է առ 03/01/2024թ.

Հարգելի հաճախորդներ,

Տեղեկացնում ենք, որ 20.01.2023թ.-ից «Իմ ԱՔՌԱ» անձնական գրասենյակից վարկային զեկույցը հնարավոր է ներբեռնել ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի կողմից հավաստված էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ։

Հարգանքով՝
«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

թարմացված է առ 03/01/2024թ.

Հարգելի հաճախորդներ,

Տեղեկացնում ենք, որ 15.10.2021թ․-ին «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի կողմից կատարվելու են տեխնիկական վերազինման աշխատանքներ, որոնց պատճառով կազմակերպությունն այդ օրը հաճախորդների սպասարկում չի իրականացնելու։

Հայցում ենք Ձեր ներողամտությունը ստեղծված անհարմարության համար։

Հարգանքով՝
«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

թարմացված է առ 03/01/2024թ.

Հարգելի հաճախորդներ,

Տեղեկացնում ենք, որ վերջերս հաճախակի են դարձել ֆինանսական զեղծարարության տարբեր դեպքեր։ Օրինակ, ԱՔՌԱ Վարկային բյուրոյի անունից, վերջինիս ԿԲ կողմից տրված լիցենզիան ներկայացնելով, պահանջել են միջնորդավճար վարկի ձևակերպման համար։
Մեկ անգամ ևս նշում ենք, որ ԱՔՌԱ վարկային բյուրոն չունի նման իրավասություն և չի իրակացանում վարկավորման որևէ գործընթաց։ ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի իրավասությունների շրջանակին և գործընկեր կազմակերպությունների ցանկին կարող են ծանոթանալ մուտք գործելով www.acra.am կայք։

Հարգանքով՝
«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

թարմացված է առ 03/01/2024թ.

Հարգելի հաճախորդներ,

Տեղեկացնում ենք, որ 21.05.2021թ․-ին «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի կողմից կատարվելու են տեխնիկական վերազինման աշխատանքներ, որոնց պատճառով կազմակերպությունն այդ օրը հաճախորդների սպասարկում չի իրականացնելու։

Հայցում ենք Ձեր ներողամտությունը ստեղծված անհարմարության համար։

Հարգանքով՝
«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

թարմացված է առ 03/01/2024թ.

Հարգելի հաճախորդ,

Տեղեկացնում ենք, որ ս․թ դեկտեմբերի 30-ին գործառնական օրն ավարտվելու է ժամը 15։00-ին։ Աշխատանքները կվերսկսվեն 2021թ․ հունվարի 8-ից։Այդ ժամանակահատվածում «Իմ ԱՔՌԱ» անձնական գրասենյակում գրանցված պրոֆիլները նույնականացնելու նպատակով մեր Viber հավելվածին անձնագրային տվյալները կարող եք ուղարկել սկսած 2021թ. հունվարի 8-ից։

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈւՄ ԵՆՔ ՁԵՐ ԳԱԼԻՔ ԱՄԱՆՈՐԸ ԵՎ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴԸ։

Հարգանքով՝
«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

թարմացված է առ 03/01/2024թ.

Հարգելի հաճախորդներ,

Տեղեկացնում ենք, որ 16.09.2020թ․-ին «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի կողմից կատարվելու են տեխնիկական վերազինման աշխատանքներ, որոնց պատճառով կազմակերպությունն այդ օրը հաճախորդների սպասարկում չի իրականացնելու։

Հայցում ենք Ձեր ներողամտությունը ստեղծված անհարմարության համար։

Հարգանքով՝
«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

թարմացված է առ 03/01/2024թ.

Հարգելի հաճախորդներ,

Հաշվի առնելով երկրում շարունակվող կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակը՝ ԱՔՌԱ վարկային բյուրոն, վիրուսի հնարավոր տարածումը կանխարգելելու նպատակով շարունակելու է աշխատել հեռավար տարբերակով։ Դուք կարող եք ծանոթանալ Ձեր վարկային պատմությանը էլեկտրոնային/առցանց տարբերակով:

Վարկային պատմությունը էլեկտրոնային/առցանց ստանալու նպատակով կարող եք անցնել այս հղմամբ և ծանոթանալ քայլերին։

Հարգանքով՝
«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

թարմացված է առ 03/01/2024թ.

Հարգելի հաճախորդներ,

Ձեր վարկային պատմությունը (վարկային զեկույցը) կարող եք ստանալ էլեկտրոնային / առցանց տարբերակով, հաստատված թվային ստորագրությամբ։

Էլեկտրոնային / առցանց տարբերակով վարկային պատմությունը ստանալու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ քայլերը.

Ֆիզիկական անձանց համար.

 1. Մուտք գործել acra.am կայք,
 2. Սեղմել «Հաճախորդների մուտք» կոճակը,
 3. Սեղմել «Գրանցվել» կոճակը,
 4. Լրացնել պահանջված տեղեկատվությունը և հաստատել,
 5. Էլ․ հասցեին եկած հաղորդագրության միջոցով ակտիվացնել պրոֆիլը,
 6. Նկարել կամ սկանավորել անձնագիրը և սոց․ քարտը կամ նույնականացման քարտը երկու կողմից և Viber հավելվածի միջոցով ուղարկել +37495 522-467 հեռախոսահամարին։
 7. Վերոգրյալ գործողությունները կատարելուց հետո Viber հավելվածի տեսազանգի միջոցով կզանգահարենք, կտեսաձայնագրենք և կնույնականացնենք Ձեր պրոֆիլը։

Իրավաբանական անձանց համար.

 1. Մուտք գործել acra.am կայք
 2. Սեղմել «Հաճախորդներին/ Առևտրային վարկային­ զեկույց» դաշտը
 3. Վերբեռնել վարկային զեկույց ստանալու դիմումի ձևը
 4. Լրացնել  դիմումում առկա բոլոր դաշտերը, ստորագրել և կնքել
 5. help@acra.am էլեկտրոնային հասցեին ուղարկել հետևյալ փաստաթղթերը՝
  • 5.1 Լրացված դիմումի սկանավորված տարբերակը
  • 5.2 Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականի սկանավորված տարբերակը բոլոր ներդիրներով
  • 5.3 Սուբյեկտի գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնագրի սկանավորված տարբերակը
  • 5.4 Սուբյեկտի գործադիր մարմնի ղեկավարի փոխարեն այլ անձի ներկայանալու դեպքում.
   • 5.4.1 Լիազորագրի սկանավորված տարբերակը ` տրված Սուբյեկտի գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից,
   • 5.4.2 Լիազորված անձի անձնագրի և գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնագրի սկանավորված տարբերակը,
 1. Տրամադրել  բջջային հեռախոսահամար VIBER հավելվածի հնարավորությամբ:  
 2. Վերոգրյալ գործողությունները կատարելուց հետո Viber հավելվածի տեսազանգի միջոցով կզանգահարենք, կտեսաձայնագրենք և էլեկտրոնային տարբերակով կտրամադրենք վարկային զեկույցը (վարկային պատմությունը)։

Այլ հարցերի, մանրամասների և խնդիրների դեպքում կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով ՝ հեռ․՝ (374 10) 522 467:

Հարգանքով՝
«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

թարմացված է առ 03/01/2024թ.

Հարգելի հաճախորդներ,

Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի մայիսի 1-ից գործելու են ֆիզիկական և իրավաբանական անձ – վարկային տեղեկատվության սուբյեկտներին տրամադրվող զեկույցների նոր սակագները։
Սակագներին կարող եք ծանոթանալ մուտք գործելով Մեր Մասին՝ Սակագներ բաժին։
Շնորհակալություն մեր ծառայություններից օգտվելու համար:

Հարգանքով՝
«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ